×
Vi leverer dine varer inden weekenden, når du bestiller før onsdag kl. 14

Persondatapolitik for Plantoramas dyreklinik

Formålet med denne erklæring er at forklare, hvordan vi, Plantorama, behandler personoplysninger om vores kunder hos Dyrlægen i Plantorama og forklare de rettigheder, som kunden har i henhold til persondataloven og GDPR-forordningen.

Som kunde hos os bliver vi nødt til at registrere oplysninger om dig og dit dyr, for at kunne behandle dit dyr.

 

Indledende bemærkninger

Formål

Hos Dyrlægen i Plantorama vil vi løbende, elektronisk og på anden måde, behandle forskellige persondata om dig i forbindelse med, at du er kunde hos os. Det er nødvendigt for, at du kan blive kunde hos os, således vi kan behandle dine dyr. Vi er i den forbindelse forpligtede til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig, vi indhenter, registrerer, videregiver eller i øvrigt behandler.

Det overordnede formål med behandlingen af dine oplysninger er, at kunne foretage den administration, der er knyttet til konsultationer/behandling af dit/dine dyr.

Plantorama vil kun behandle sine persondata i det omfang, vi har lovhjemmel hertil. Derudover vil visse behandlinger finde sted på baggrund af dit samtykke, eller fordi det er nødvendigt at overholde en lovmæssig bestemmelse eller give os mulighed for at forfølge vores legitime forretningsmæssige interesser.

 

Dataansvar og kontaktoplysninger

Plantorama A/S, CVR.nr. 14 98 24 42 er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles af os, og har ansvaret for, at dine personoplysninger behandles lovligt.

Du kan til enhver tid kan rette henvendelse til Plantoramas A/S på telefonnummer 88 53 88 53 eller via formularen på kundeservice, tryk her, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Ved at lade dit kæledyr behandle hos Dyrlægen i Plantorama accepterer du, at den persondata, der bliver overleveret til Plantorama, bliver behandlet i overensstemmelse med efterfølgende processer.

 

Behandling af persondata

Kundekartotek

Når du kontakter os, opretter vi en journal på dig og dit/dine dyr i vort kundekartotek (elektroniske it-system). Her registrerer vi en række forskellige personoplysninger, der som udgangspunkt stammer fra dig selv.

Vi registrerer bl.a. identifikationsnummer på dit/dine dyr og ejers kontaktoplysninger, herunder ejers navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Herudover registreres løbende journaloplysninger om dit/dine dyr. Endelig registreres oplysninger om andre særlige forhold, fx om dyret har en forsikring. Her bliver der ikke registreret nummer eller navn på forsikringen, blot om dyret har en forsikring.

 

Ordinering

Veterinære recepter indeholder dine personoplysninger som dit navn og adresse. Det er fastsat ved lov, hvilke oplysninger, herunder personoplysninger, en veterinær recept skal indeholde for at et apotek må godkende den udstedte veterinære recept, og du som kunde kan få udleveret den ordinerede medicin til dit/dine dyr. Hos Dyrlægen i Plantorama ordineres basal medicin til fx flåtmiddel.

 

E-mails

Vi registrerer de e-mails, der bliver sendt til og fra dig. Indholdet af de e-mails, som du modtager og sender til Dyrlægen i Plantorama, vil som udgangspunkt blive journaliseret på dit/dine dyrs elektroniske journal.

Som kunde hos Dyrlægen i Plantorama vil du – hvis du samtykker dertil – modtage remindere på behandlinger, som er aftalt eller behandlinger, der bør gentages inden for en fastsat dato som fx revaccination.

 

Kalendersystem

I vores elektroniske kalender registrerer vi de aftaler, vi har med kunden. Vi anfører i den forbindelse dit navn og eventuelt identifikationsoplysninger på dit/dine dyr.

 

Registrering af dyr i registre

Registrering af hunde i Det Danske Hunderegister:

Du har, jf. bekendtgørelse af lov om hunde (hundeloven), pligt til at lade din hund registrere i Det Danske Hunderegister samt omregistrere din hund, såfremt du sælger den, ligesom du skal give meddelelse til Det Danske Hunderegister ved din hunds død. Såfremt du indgår aftale med Dyrlægen i Plantorama om, at vi, på dine vegne, registrerer din hund i Det Danske Hunderegister, da sender vi personoplysninger på dig samt identifikationsoplysninger på din hunde til Det Danske Hunderegister.

Registrering af katte

Det er ikke lovpligtigt i Danmark at lade sin kat registrere i Danmark. Såfremt du ønsker din kat registreret i fx Det Danske Katteregister og indgår du aftale med Dyrlægen i Plantorama om, at vi, på dine vegne, registrerer din kat i Det Danske Katteregister, da sender vi personoplysninger på dig samt identifikationsoplysninger på din kat til Det Danske Katteregister.

Plantorama A/S har i sin egenskab som dataansvarlig en række forpligtelser over for dig, ligesom du har en række rettigheder. Disse forpligtelser og rettigheder er fastlagt i persondataloven (Lov nr. 429 af 31/05/2000).

 

Opbevaring, overførsel og videregivelse mv.

Opbevaring af persondata

Oplysningerne om dig opbevares i et online journalsystem.

Visse oplysninger opbevares tillige hos vores databehandlere i forbindelse med de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver. Opbevaring af oplysningerne hos eksterne samarbejdspartnere (vores databehandlere) er undergivet de danske databeskyttelsesregler, og der er indgået databehandleraftaler med databehandlere, der skal sikre dine oplysninger.

Dine personoplysninger kan også overlades til vores advokater eller revisorer til brug for løsningen af en konkret opgave. Det kan fx være, hvis Dyrlægen i Plantorama har brugt juridisk eller revisionsmæssig bistand i en sag, hvor du er involveret, og hvor de relevante personoplysninger derfor skal bruges af vores revisor eller advokat. Videregivelse vil kun ske i det omfang og til de personer, det er nødvendigt.

Plantorama begrænser adgangen til persondata til de personer hos Plantorama, der har brug for at kende pågældende informationer.

 

Videregivelse

Dyrlægen i Plantorama kan videregive personoplysninger om dig og dit/dine dyr til vores forsikringsselskab eller andre forsikringsselskaber, hvis dette er relevant og nødvendigt til brug for deres behandling af anmeldte skader mv.

 

Sletning af data

Dine persondata opbevares så længe det tjener et sagligt formål. Dette afgøres af Dyrlægen i Plantorama i de konkrete tilfælde. Personoplysningerne slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, hvortil de behandles.

Hensynet til at kunne opbevare dokumentation for historikken i en kundesag/kundejournal, herunder at Dyrlægen i Plantorama har mulighed for at se, hvilke skridt der tidligere er foretaget i kundesagen/kundejournalen, anses i praksis for et sagligt formål. De data, vi bruger til at administrere dit kundeforhold, vil derfor som udgangspunkt først blive slettet, tidligst 5 år efter kundeforholdet er ophørt, idet det er lovpligtigt, at recepter opbevares i 5 år. Derudover nødvendiggør Den Danske Dyrlægeforenings Etiske kodeks, at originale journaler, røntgenbilleder og scanningsbilleder mv. tilhører den dyrlæge, som har foretaget optegnelserne/fotograferingerne, bør bevares i minimum 5 år. Vi kan dog – inden udløbet af de 5 år – kontakte dig med henblik på samtykke til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

Øvrige oplysninger om dig, som ikke er nødvendige at opbevare for at administrere dit kundeforhold, vil blive slettet på det tidspunkt, hvor der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring, eller hvis lovgivningen i øvrigt pålægger os at slette disse oplysninger på et bestemt tidspunkt.

Personoplysninger opbevares på sikre servere inden for EU. Der er etableret de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre oplysningerne.

Vi benytter sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion samt mod, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til dine oplysninger. Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling. I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og vi kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er helt beskyttet mod nogen, som vil lykkedes med at omgå sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til oplysningerne. Du afgiver herefter dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 

Dine rettigheder

Oplysningspligt

Hvis vi i særlige tilfælde behandler andre persondata om dig eller foretager en anden form for behandling end den, vi beskriver her i denne skrivelse, vil vi informere dig særskilt om det.

 

Indsigt, berigtigelse mv.

Du har også ret til at få at vide, hvilke personoplysninger om dig, vi har samlet i forbindelse med dit kundeforhold, og du har ret til at få indsigt i oplysningerne. Du har ret til at bede om, at vi begrænser, retter eller sletter personoplysninger, vi har om dig. Dette gør du ved at rette henvendelse til Plantorama A/S på telefonnummer 88 53 88 53 eller via formularen på kundeservice.

I det omfang du har givet dit samtykke til behandling af dine persondata, har du altid mulighed for at tilbagekalde dette.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.

Senest 4 uger efter modtagelsen af en begæring, skal oplysninger udleveres. Når oplysningerne er udleveret, kan du som medarbejderen tidligst anmode om tilsvarende oplysninger efter 6 måneder. Der kan ikke begæres indsigt i oplysninger, som findes at burde vige for offentlige eller andre privates interesser, herunder hensynet til pågældende selv.

 

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du rette henvendelse til Plantorama A/S på telefonnummer 88 53 88 53 eller formularen på kundeservice.

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og Plantorama forbeholder sig derfor ret til at opdatere eller ændre denne politik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside www.plantorama.dk.

 

Klageadgang

Du har altid mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., Danmark.

Persondatapolitik for Plantoramas dyreklinik

Formålet med denne erklæring er at forklare, hvordan vi, Plantorama, behandler personoplysninger om vores kunder hos Dyrlægen i Plantorama og forklare de rettigheder, som kunden har i henhold til persondataloven og GDPR-forordningen.

Som kunde hos os bliver vi nødt til at registrere oplysninger om dig og dit dyr, for at kunne behandle dit dyr.

 

Indledende bemærkninger

Formål

Hos Dyrlægen i Plantorama vil vi løbende, elektronisk og på anden måde, behandle forskellige persondata om dig i forbindelse med, at du er kunde hos os. Det er nødvendigt for, at du kan blive kunde hos os, således vi kan behandle dine dyr. Vi er i den forbindelse forpligtede til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig, vi indhenter, registrerer, videregiver eller i øvrigt behandler.

Det overordnede formål med behandlingen af dine oplysninger er, at kunne foretage den administration, der er knyttet til konsultationer/behandling af dit/dine dyr.

Plantorama vil kun behandle sine persondata i det omfang, vi har lovhjemmel hertil. Derudover vil visse behandlinger finde sted på baggrund af dit samtykke, eller fordi det er nødvendigt at overholde en lovmæssig bestemmelse eller give os mulighed for at forfølge vores legitime forretningsmæssige interesser.

 

Dataansvar og kontaktoplysninger

Plantorama A/S, CVR.nr. 14 98 24 42 er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles af os, og har ansvaret for, at dine personoplysninger behandles lovligt.

Du kan til enhver tid kan rette henvendelse til Plantoramas A/S på telefonnummer 88 53 88 53 eller via formularen på kundeservice, tryk her, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Ved at lade dit kæledyr behandle hos Dyrlægen i Plantorama accepterer du, at den persondata, der bliver overleveret til Plantorama, bliver behandlet i overensstemmelse med efterfølgende processer.

 

Behandling af persondata

Kundekartotek

Når du kontakter os, opretter vi en journal på dig og dit/dine dyr i vort kundekartotek (elektroniske it-system). Her registrerer vi en række forskellige personoplysninger, der som udgangspunkt stammer fra dig selv.

Vi registrerer bl.a. identifikationsnummer på dit/dine dyr og ejers kontaktoplysninger, herunder ejers navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Herudover registreres løbende journaloplysninger om dit/dine dyr. Endelig registreres oplysninger om andre særlige forhold, fx om dyret har en forsikring. Her bliver der ikke registreret nummer eller navn på forsikringen, blot om dyret har en forsikring.

 

Ordinering

Veterinære recepter indeholder dine personoplysninger som dit navn og adresse. Det er fastsat ved lov, hvilke oplysninger, herunder personoplysninger, en veterinær recept skal indeholde for at et apotek må godkende den udstedte veterinære recept, og du som kunde kan få udleveret den ordinerede medicin til dit/dine dyr. Hos Dyrlægen i Plantorama ordineres basal medicin til fx flåtmiddel.

 

E-mails

Vi registrerer de e-mails, der bliver sendt til og fra dig. Indholdet af de e-mails, som du modtager og sender til Dyrlægen i Plantorama, vil som udgangspunkt blive journaliseret på dit/dine dyrs elektroniske journal.

Som kunde hos Dyrlægen i Plantorama vil du – hvis du samtykker dertil – modtage remindere på behandlinger, som er aftalt eller behandlinger, der bør gentages inden for en fastsat dato som fx revaccination.

 

Kalendersystem

I vores elektroniske kalender registrerer vi de aftaler, vi har med kunden. Vi anfører i den forbindelse dit navn og eventuelt identifikationsoplysninger på dit/dine dyr.

 

Registrering af dyr i registre

Registrering af hunde i Det Danske Hunderegister:

Du har, jf. bekendtgørelse af lov om hunde (hundeloven), pligt til at lade din hund registrere i Det Danske Hunderegister samt omregistrere din hund, såfremt du sælger den, ligesom du skal give meddelelse til Det Danske Hunderegister ved din hunds død. Såfremt du indgår aftale med Dyrlægen i Plantorama om, at vi, på dine vegne, registrerer din hund i Det Danske Hunderegister, da sender vi personoplysninger på dig samt identifikationsoplysninger på din hunde til Det Danske Hunderegister.

Registrering af katte

Det er ikke lovpligtigt i Danmark at lade sin kat registrere i Danmark. Såfremt du ønsker din kat registreret i fx Det Danske Katteregister og indgår du aftale med Dyrlægen i Plantorama om, at vi, på dine vegne, registrerer din kat i Det Danske Katteregister, da sender vi personoplysninger på dig samt identifikationsoplysninger på din kat til Det Danske Katteregister.

Plantorama A/S har i sin egenskab som dataansvarlig en række forpligtelser over for dig, ligesom du har en række rettigheder. Disse forpligtelser og rettigheder er fastlagt i persondataloven (Lov nr. 429 af 31/05/2000).

 

Opbevaring, overførsel og videregivelse mv.

Opbevaring af persondata

Oplysningerne om dig opbevares i et online journalsystem.

Visse oplysninger opbevares tillige hos vores databehandlere i forbindelse med de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver. Opbevaring af oplysningerne hos eksterne samarbejdspartnere (vores databehandlere) er undergivet de danske databeskyttelsesregler, og der er indgået databehandleraftaler med databehandlere, der skal sikre dine oplysninger.

Dine personoplysninger kan også overlades til vores advokater eller revisorer til brug for løsningen af en konkret opgave. Det kan fx være, hvis Dyrlægen i Plantorama har brugt juridisk eller revisionsmæssig bistand i en sag, hvor du er involveret, og hvor de relevante personoplysninger derfor skal bruges af vores revisor eller advokat. Videregivelse vil kun ske i det omfang og til de personer, det er nødvendigt.

Plantorama begrænser adgangen til persondata til de personer hos Plantorama, der har brug for at kende pågældende informationer.

 

Videregivelse

Dyrlægen i Plantorama kan videregive personoplysninger om dig og dit/dine dyr til vores forsikringsselskab eller andre forsikringsselskaber, hvis dette er relevant og nødvendigt til brug for deres behandling af anmeldte skader mv.

 

Sletning af data

Dine persondata opbevares så længe det tjener et sagligt formål. Dette afgøres af Dyrlægen i Plantorama i de konkrete tilfælde. Personoplysningerne slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, hvortil de behandles.

Hensynet til at kunne opbevare dokumentation for historikken i en kundesag/kundejournal, herunder at Dyrlægen i Plantorama har mulighed for at se, hvilke skridt der tidligere er foretaget i kundesagen/kundejournalen, anses i praksis for et sagligt formål. De data, vi bruger til at administrere dit kundeforhold, vil derfor som udgangspunkt først blive slettet, tidligst 5 år efter kundeforholdet er ophørt, idet det er lovpligtigt, at recepter opbevares i 5 år. Derudover nødvendiggør Den Danske Dyrlægeforenings Etiske kodeks, at originale journaler, røntgenbilleder og scanningsbilleder mv. tilhører den dyrlæge, som har foretaget optegnelserne/fotograferingerne, bør bevares i minimum 5 år. Vi kan dog – inden udløbet af de 5 år – kontakte dig med henblik på samtykke til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

Øvrige oplysninger om dig, som ikke er nødvendige at opbevare for at administrere dit kundeforhold, vil blive slettet på det tidspunkt, hvor der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring, eller hvis lovgivningen i øvrigt pålægger os at slette disse oplysninger på et bestemt tidspunkt.

Personoplysninger opbevares på sikre servere inden for EU. Der er etableret de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre oplysningerne.

Vi benytter sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion samt mod, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til dine oplysninger. Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling. I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og vi kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er helt beskyttet mod nogen, som vil lykkedes med at omgå sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til oplysningerne. Du afgiver herefter dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 

Dine rettigheder

Oplysningspligt

Hvis vi i særlige tilfælde behandler andre persondata om dig eller foretager en anden form for behandling end den, vi beskriver her i denne skrivelse, vil vi informere dig særskilt om det.

 

Indsigt, berigtigelse mv.

Du har også ret til at få at vide, hvilke personoplysninger om dig, vi har samlet i forbindelse med dit kundeforhold, og du har ret til at få indsigt i oplysningerne. Du har ret til at bede om, at vi begrænser, retter eller sletter personoplysninger, vi har om dig. Dette gør du ved at rette henvendelse til Plantorama A/S på telefonnummer 88 53 88 53 eller via formularen på kundeservice.

I det omfang du har givet dit samtykke til behandling af dine persondata, har du altid mulighed for at tilbagekalde dette.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.

Senest 4 uger efter modtagelsen af en begæring, skal oplysninger udleveres. Når oplysningerne er udleveret, kan du som medarbejderen tidligst anmode om tilsvarende oplysninger efter 6 måneder. Der kan ikke begæres indsigt i oplysninger, som findes at burde vige for offentlige eller andre privates interesser, herunder hensynet til pågældende selv.

 

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du rette henvendelse til Plantorama A/S på telefonnummer 88 53 88 53 eller formularen på kundeservice.

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og Plantorama forbeholder sig derfor ret til at opdatere eller ændre denne politik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside www.plantorama.dk.

 

Klageadgang

Du har altid mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., Danmark.

Indkøbskurv

Levering Gavekort ({{ usedGiftCardId }}) Rabat udgør Total
{{ cart.DeliveryPrice | localeString }} -{{ cart.VoucherAmount | localeString }} {{ cart.Discount | localeString }} {{ cart.VoucherAmount? cart.PaymentNeededTotalAmount : cart.TotalAmountWithTax | localeString }} Moms udgør {{ cart.TaxAmount | localeString }}

Indløst gavekort

Ugyldigt gavekort

{{usedGiftCardId}}

Levering direkte fra leverandør

{{ cartRow.Title }}

{{ cartRow.PricePrUnit | localeString }} Før {{cartRow.Beforeprice | localeString}}
{{cartRow.DeliveryText}}

Forudbestilling

Hjemmelevering Klik & Hent - Plantorama {{selectedStoreData.Name}}

{{ cartRow.Title }}

{{ cartRow.PricePrUnit | localeString }} Før {{cartRow.Beforeprice | localeString}} {{ cartRow.PricePrUnit | localeString }}

Forudbestilling

Kurven er tom

{{ usp.SubTitle }}

Luk

Vælg center

{{store.Name}}

{{store.Address}}
{{store.Zip}}, {{store.City}}
Vis åbningstider og info Skjul åbningstider og info
{{OpeningHour.Label}}
{{OpeningHour.Value}}
Telefontid i hele åbningstiden